Pénznemek:Nyelvek:

MagyarEnglishFrançaisNederlandsDeutsch

Espanol
Bevásárlókosár:

0 cikk
Kategóriák


Információk

Általános Szerződési Feltételek
1/ Alapfogalmak

(a) Az Eladó

MediaVault Hungary Adatbiztonsági Kft.

Székhely: 1145 Budapest, Thököly út 132.
Telefon: (+36-1) 246-80-00
Fax: (+36-1) 246-80-06
Email: info (@) mediavault.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-881359
(Vezetve a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróságnál)
Adószám: 13949235-2-42
Közösségi adószám: HU 13949235
Statisztikai számjel: 13949235-7230-113-01
Forint alapú számla:
Számlavezető bank neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Bankszámlaszám: 10918001-00000036-63180009
IBAN: HU95 1091 8001 0000 0036 6318 0009
Képviseli: Mátyás Gyula Ügyvezető Igazgató

a www.turtlecase.eu , illetve a www.storagecase.eu címeken elérhető internetes áruház (továbbiakban „Webshop”) kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője.

(b) A Megrendelő
Azon természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely Eladó Webshopjában regisztrálja magát és ezen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol. (Eladó és a Megrendelő a továbbiakban együttesen „Felek”).

(c) A Szállító
Eladó által megbízott szállítmányozó cég.


1/ A Webshopban történő megrendelés leadásához a Megrendelő adatainak megadásával a Webshop internetes felületén történő regisztráció szükséges. A regisztráció adatait Eladó rögzíti, azokat Megrendelő a fiókjába belépve bármikor módosíthatja.
Az egyes termékeket a „Kosárba tesz” funkcióra kattintva lehet a kosárba tenni. A megrendelni kívánt termékek kosárba gyűjtése után a megrendelés a „Fizetés” funkcióra kattintva kezdeményezhető. A megrendelés adatainak helyessége ellenőrizhető, módosítható és törölhető a jóváhagyás előtt. A rendelést a Rendelés megerősítése oldalon található „Rendelés befejezése” gombbal hagyja Megrendelő jóvá. Az adott megrendelés elküldött adatai az elküldést követően már nem módosíthatók.


2/ A Webshopban feladott megrendeléssel a Megrendelő ajánlatot tesz az általa kiválasztott áru vagy szolgáltatás Eladótól történő megvásárlására. Eladó elektronikus úton, legfeljebb 48 órán belül elküldött elfogadó nyilatkozata a felek között szállítási szerződést hoz létre. A szerződés írásba foglaltnak minősül, iktatják és visszakereshető. A szerződés nyelve magyar.
A Webshopban történő megrendelés feltétele a számlázási, szállítási adatok és elérhetőségek pontos, valóságnak megfelelő megadása. Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor – amennyiben a Megrendelő adatainak valódisága kérdéses, vagy értelmezhetetlen – az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.


3/ Területi hatály
Eladó kizárólag a következő országokba címzett megrendeléseket fogad el: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Egyesült Királyság.


4/ Megrendelő a szerződéstől, a megrendelést követően, a teljesítésig, 20% mértékű bánatpénz egyidejű megfizetése mellett jogosult elállni. A megrendelés visszavonására csak írásos formában (a Webshop „Kapcsolat” menüpontjából küldött üzenetben, az info (@) mediavault.hu címre küldött e-mailben vagy a (+36 1) 246-80-06 telefonszámra küldött faxon) kerülhet sor. A megrendelés visszavonása csak a szállítás megkezdése előtt lehetséges.


5/ Fizetési feltételek
A Webshopban megadott árak az általános forgalmi adót (ÁFA) és a szállítás költségeit nem tartalmazzák.

A megrendelni kívánt termékekhez kapcsolódó szállítási díjról Megrendelő a rendelés jóváhagyása előtt értesül. A szállítási díj a Megrendelő által megadott szállítási cím és a megrendelni kívánt termékek súlyának függvénye. A megadott szállítási díj egy szállítási csomagra vonatkozik, abban az összeállításban, ahogy azt a Megrendelő a Jóváhagyás oldalon jóváhagyta.

Megrendelést követően a rendszer visszaigazoló e-mailt küld a Megrendelőnek. Eladó a megrendelt termékek és szolgáltatások ellenértékéről számlát állít ki és azt PDF formátumban eljuttatja Megrendelő e-mail címére. Megrendelő a megrendelt termékek és szolgáltatások ellenértékét előreutalással, a kibocsátott és a Megrendelő számára e-mailben elküldött számla számára való hivatkozással, Eladó fent megadott számlaszámára teljesíti. A megrendelt termékeket Eladó a számlán megjelölt összeg beérkezte után szállítja ki. Eladó a számlát az áruval együtt juttatja el a Megrendelőnek. Eladó a számlát minden esetben magyar forintban, 8 napos fizetési határidő megadásával, állítja ki.

Amennyiben Megrendelő, a kiszámlázott összeget, a számla fizetési határidejének lejártán túl fizeti meg, Eladó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő késedelmi pótlékkal növeli meg a követelése összegét. Ha a számla kiegyenlítése az esedékessé válás napját követő tizenöt (15) napon belül nem történt meg, Eladó jogosult jelen Szerződésből származó követeléseit harmadik félnek engedményezni, a kintlévőség kezelő cég díjai a Megrendelőt terhelik.

Eladó fenntartja magának a jogot, hogy árait módosítsa, az árfolyamváltozásokat az árakban érvényesítse. A már leadott rendelések teljesítése a rendeléskor jóváhagyott díjakon történik.


6/ Szállítási feltételek
Eladó a megrendelt, raktáron lévő termékeket azok ellenértékének megérkezte után számított legkésőbb 48 órán belül elindítja a Megrendelőhöz.
Amennyiben az Eladó egy adott terméket az aktuális rendeléskor nem tud raktárról szállítani, a szállítási határidőt egyezteti a Megrendelővel.
A megrendelt termékek kiszállítását Eladó által megbízott cég végzi.
A megrendelt termékek személyes átvételére logisztikai okok miatt nincs lehetőség.


7/ Részszállítások
Eladó jogosult a megrendelt termékek részletekben való szállítására. Részszállítások esetében Eladónak joga van arra, hogy az egyes részszállításokat külön-külön számlázza ki. A részszállításokért Eladó Megrendelőnek nem számíthat fel külön költségeket.


8/ Sikertelen kézbesítés
A szállítás 8:00 – 17:00 óra között, munkanapokon történik. Ebben az időpontban a Megrendelő felelőssége, hogy a megjelölt helyen átvételre jogosult személy tartózkodjon.
A Szállító kettő alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását, minden alkalommal értesítést hagy Megrendelő számára. Sikertelen kézbesítés esetén Szállító a megrendelt termékeket visszaszállítja Eladó számára. Ezután a megrendelést Eladó már csak a szállítási költség újbóli kifizetése esetén teljesíti.


9/ A fogyasztókra vonatkozó egyéb szabályok
Azok a magánszemélyek, akik gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból kötnek szerződést a Távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet alapján az alábbi jogosultságokkal rendelkeznek:

(a) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat.
(b) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetén pedig, amikor a szerződést megkötötte.
(c) Elállás esetén Eladó köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az eredeti kiküldés költsége nem visszatérítendő elállás esetén. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. Eladó azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
(d) Ha az Eladó helyettesítő áruval teljesít, fogyasztó elállási jogának gyakorlása folytán az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek Eladót terhelik.

10/ A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát a 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet 5§ szerint:

(a) Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt Eladó a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte.
(b) Olyan áru vagy szolgáltatás esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére rendelt az Eladó a gyártó vagy a szolgáltató cégtől, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.
(c) Ha a fogyasztó az áru eredeti csomagolását felbontotta.

11/ Garancia, reklamáció
Megrendelő köteles a kiszállítás időpontjában a kiszállított csomagot tételesen ellenőrizni.
Hibás szállítás esetén Eladó felveszi Megrendelővel a kapcsolatot egy új szállítási időpont egyeztetése végett. Az új szállítás költsége ebben az esetben Eladót terheli.
Ha a termék gyári hibás, Eladó visszafizetési és cseregaranciát vállal, amely magában foglalja a szállítási költség visszafizetését vagy az új termék ingyenes kiküldését.
Reklamációit, észrevételeit Megrendelő írásban köteles közölni Eladóval, annak fent megadott elérhetőségeinek valamelyikén. A reklamációt Eladó 5 munkanapon belül kivizsgálja és az eredményről, illetve a további teendőkről írásban értesíti a Megrendelőt.


12/ Eladó maximálisan törekszik a Webshopban a pontos és aktuális információk megjelenítésére, de az esetleges pontatlanságokért nem tud felelősséget vállalni.


13/ Felek a szerződéssel kapcsolatos vitás ügyeiket elsősorban tárgyalás útján próbálják rendezni. Eredménytelen egyeztetés esetén Felek a jelen szerződésből eredő vitáik eldöntésére hatáskörtől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.


14/ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadóak.


Folytatás